Skip Navigation LinksWykresy > Grupy

Skip Navigation LinksGrupy

     Ten wykres jest odbiciem funkcji Zachowanie Grup. Pokazuje ilość liczb z poszczególnych grup wylosowanych w każdym losowaniu. Wizualna prezentacja ułatwia rozpoznanie czy dana grupa jest 'na fali' ('gorąca') czy też musi nadrobić (jest 'zimna'). Takie przedstawienie setek losowań daje pełny obraz ('odcisk') zachowań każdej z grup... Czy jest skłonna nadrabiać do innych grup?.. a jeśli tak to czy ma to zwykle miejsce: poprzez 'wysyp' czy stopniowo i spokojnie?

1 - Wybierz zestaw liczb z listy..
2 - .. oraz ilość losowań.
3 - Pionowe słupki reprezentują losowania. Wysokość i kolor słupka zależą od ilości trafionych liczb z danego zestawu (powyżej przykład zestawu 'Drugiego'). Poniżej słupka natomiast znajduje się nr losowania (1 - to ostatnie, najnowsze losowanie dostępne w bazie Keniox'a)
4 - Czerwony prostokąt powyżej pokazuje stagnację grupy 'Drugiej' (2 dni bez nawet jednej liczby; poczym wypadły: jedna, dwie i znów jedna liczba), po której następuje 'wysyp' (zdefiniowany jako 5 liczb – kolor czarny). Wszelkie kolory mogą być definiowane przez użytkownika w opcjach programu.
5 - Kliknij w obszarze prostokąta aby zobaczyć, które z wygrywającyh liczb zgadzają się z Twoimi.
6 - Wykres może pracować w dwóch trybach: w pierwszym pokazuje sytuację jednej, wybranej grupy.. drugi natomiast - sumarycznie wszystkich grup (patrz poniżej).
7 - Przydatne statystyki: całkowita ilość 'wysypów' tej grupy, ilość losowań od ostatniego oraz średni i maksymalny dystans (losowania) pomiędzy 'wysypami'.

'Wysypy' wśród wszystkich zestawów

   Ten wykres przedstawia 'wysypy' we wszystkich grupach. Czarny słupek może reprezentować więcej niż jedną 'wysypaną' grupę. Na słupku znajdują się nazwy skrócone każdej z grup - możesz je zmieniać z pomocą funkcji Moje liczby. W przykładzie powyżej (czerwone prostokąty), grupy 'Pierwsza' oraz 'Druga' są widoczne jako '1' i '2'.


Kolejny przykład 'fali'

     Wykres pokazuje podobną sytuację jak ten pierwszy. W czerwonym prostokącie 'A' jest 5 losowań z bardzo małą ilością trafionych liczb. Po tym przestoju, grupa ta stała się bardzo silna (nadrobiła) - pojawił się 'wysyp'. To samo 'wysypowe' zachowanie widać w obszarze 'B'.

Copyright ® 2003-2017  Lotto Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.